Faculty of Technology and Matellurgy
Pretraživanje:
Home -> Izdavacka Delatnost

Izdavacka Delatnost

Izdavacka delatnost Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu prvenstveno je orjentisana na izdavanje udžbenicke literature i nastavnog materijala koji su namenjeni uspešnoj realizaciji sopstvenih nastavnih planova i programa, a koji u potpunosti ili delom pokrivaju program nastavnog predmeta na koje se odnose, i ciji su autori sadašnji i bivši profesori Fakulteta.

Pravilnikom o udžbenicima se ureduje pripremanje, odobravanje, izdavanje i upotreba udžbenika i druge nastavne literature koja se koristi u obrazovno-strucnom i obrazovno-naucnom radu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu , kao i druga pitanja od znacaja za tu oblast.

Izgled naslovnih strana-korica udžbenika i pomocnih udžbenika (zbirke zadataka, praktikumi, prirucnici, radne sveske, tablice, dijagrami i sl.) je uniforman i zašticen znakom i bojom korica. Katalog svih izdanja dostupan je ovde

Izdavacka delatnost Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu ima dugu tradiciju. Ona je usko povezana sa zajednickim akcijama studenata i nastavnika na izdavanju i štampanju udžbenika još od osnivanja Liceja, predratnog i posleratnog Beogradskog Univerziteta (videti 60 godina Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, st.107-122). Važan momenat je bio i organizovanje skriptarnice Saveza studenata Tehnološkog fakulteta 1958 godine. Njenim razvojem, došlo se do modernog Razvojno-istraživackog centra (RIC) Grafickog inženjerstva, osposobljenog za sve savremene štamparske aktivnosti.

Fakultet je registrovan kao izdavac osnivackim aktom i nalazi se u svetskoj bazi podataka (ISBN sistem)

Razvojno istraživački centar Grafičkog inženjerstva
Prodavnica knjiga


Karnegijeva 4  *  11120 Beograd  *  Srbija i Crna Gora  *  Phone: +381 11 3370-460  *  Fax: +381 11 3370-387  *  E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
Code and Design