Faculty of Technology and Matellurgy
Pretraživanje:
Home ->

Untitled Document

 


TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET
CENTAR ZA TEHNOLOGIJU VODE - TMF
Karnegijeva 4, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: (011) 3370 460, Faks: (011) 3370 387
e-pošta: tmf@tmf.bg.ac.rsVESTI

Novi sajt je u pripremiI.  O CENTRU
„Centar za tehnologiju vode - TMF-”organizovan je na TMF-u kao interna, interesna grupa koja kao predmet naučno-istraživačkog i stručnog rada ima VODU, kvalitet vode i savremene tehnološke procese za obradu i unapređenje kvaliteta vode. Centar je otvoren za saradnju sa domaćim i inostranim privrednim organizacijama, institutima i fakultetima proširujući mogućnosti objedinjenog rešavanja mnogobrojnih aktuelnih problema iz oblasti voda. Centar se bavi poslovima inženjeringa, konsaltinga, analize, kontrole i upravljanja procesima vezanim za kvalitet vode. Centar objedinjuje više Katedara TMF-a i zaposlenih na TMF-u kojima je interesna sfera voda.

II.  AKTIVNOSTI CENTRA
A) INŽENJERING

 • Projektovanja i izrada tehničke dokumentacije, analiza, studija, projekata (tehno-ekonomskih studija, svih tehnoloških projekata: generalnih rešenja, idejnih projekata, glavnih projekata, prethodnih studija opravdanosti, studija opravdanosti, studije procene uticaja na životnu sredinu) za sisteme za prečišćavanje vode (vode za piće, industrijske vode, otpadne vode...);
 • Razvoj, projektovanje i implementacija novih sistema za prečišćavanje vode (od klasičnih fizičko-hemijskih do savremenih membranskih i bioreaktorskih sistema);
 • Implementacija sistema za pripremu industrijskih voda (ultra čistih i procesnih);
 • Automatizacija procesa obrade vode;
 • Projektovanje i izrada uređaja za fizičko-hemijsku obradu vode (pilot postrojenja);
 • Projektovanje i izrada uređaja za dezinfekciju vode;
 • Ugradnja, kontrola i etaloniranje uređaja za kontinualnu kontrolu vode.

B) KONSALTING

 • Podrška u izradi tenderske dokumentacije,
 • Verifikacija probnih tehnoloških rešenja,
 • Uspostavanje dijagnoze procesa,
 • Desk istraživanja,
 • Kontrolisanje i tehnološka revizija procesa,
 • Optimizacija procesa,
 • Poboljšanje efikasnosti sistema za prečišćavanje vode za piće,
 • Poboljšanje efikasnosti sistema za pripremu vode za potrebe industrijskih postrojenja,
 • Poboljšanje efikasnosti sistema za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda,
 • Fondovi i finansiranje projekata iz oblasti voda.

C) KONTROLA I UPRAVLJANJE KVALITETOM VODA

 • Fizičko-hemijska i biohemijska analiza i kontrola kvaliteta vode (podzemnih i površinskih voda, vode za piće, mineralne vode, vode u bazenima, ultračiste vode, industrijske vode (kotlovske vode), otpadne vode...);
 • Kontrola, regulacija i upravljanje kvalitetom tehnoloških postupaka za obradu vode.

D) NAUČNA, STRUČNA I RAZVOJNA ISTRAŽIVANJA

 • Naučni radovi, Projekti, Studije, Elaborati, Monografije.

III.  OPREMLJENOST CENTRA
Centar za tehnologiju vode opremljen je uređajima i aparatima za simulaciju i testiranje tehnoloških postupaka za obradu vode (testiranje procesa taloženja, flokulacije, jonske izmene, sorpcije, membranskih separacionih tehnologija...), analizu i kontrolu kvaliteta vode (ICP-MS, HPLC-MS, AAS, GC, ISE, spektrofotometri, multiparametarski uređaji za merenje fizičkih, biohemijskih i hemijskih parametara kvaliteta vode).

IV.  LICENCE CENTRA

 • Velika licenca TMF-a: P073T1 Licenca Ministarstva za infrastrukturu RS od 31.01.2008. za izradu tehničke dokumentacije i projekata tehnoloških procesa za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima preko 15 000 stanovnika ili kapaciteta preko 40 L/s;
 • Pojedinačne 371 licence odgovornih projektanata.

V.  REFERENCE CENTRA

 • Projekti i studije (prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom, idejni projekti, generalni projekti, studije procene uticaja na životnu sredinu) za više industrijskih postrojenja za obradu vode u Srbiji,
 • Naučni i stručni radovi u vodećim domaćim i inostranim časopisima,
 • Analiza i kontrola kvaliteta vode (industrijskih, ultračistih voda, vode za piće, flaširanih voda i otpadnih voda) za mnogobrojne institucije i fabrike u Srbiji.

REFERENTNA LISTA TMF-a IZ OBLASTI VODA ZA POSLEDNJIH DESET GODINA

PRISTUPNICA
O Osnivanu centra

Slike sa otvaranja Centra za tehnologiju vode


Dekan Prof. dr. Ivanka Popović


Prof. dr. Ljubinka Rajaković


Gosti


Karnegijeva 4  *  11120 Beograd  *  Srbija i Crna Gora  *  Phone: +381 11 3370-460  *  Fax: +381 11 3370-387  *  E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
Code and Design