Faculty of Technology and Matellurgy
Pretraživanje:
Home -> Katedre -> Katedra za društvene nauke -> Predmeti -> Ekonomika i menadžment

Ekonomika i menadžment

EKONOMIKA I MENADŻMENT (IX; 4+1; svi smerovi)

Predmetni nastavnici:
Dr Božidar Stavrić, redovni profesor
Dr Gordana Kokeza, vanredni profesor

Osnovna literatura:
 1. Stavrić, B., Kokeza, G., UPRAVLJANJE POSLOVNIM SISTEMOM Ekonomika preduzeća i menadžment- TMF, Beograd 2002.
 2. Kokeza, G., EKONOMIKA PREDUZEĆA-Zbirka zadataka-KIZ Centar, Beograd 1994.
Šira literatura:
 1. Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S., Strategijski menadžment, IZIT, Beograd, 1999.
 2. Ansoff, I., Implanting Strategec Management, Prentice Hall, London 1984.
 3. Kotler, Ph., Marketing Management, Prentice Hall, London 1997.
 4. Stavrić, B., Berberović, Š., Teorija i politika troškova, EF Banja Luka, 1987.
Kratak opis Ovaj kurs objedinjuje dve uzajamno uslovljene i međusobno povezane naučne discipline – ekonomiku preduzeća i menadžment. Kurs je podeljen na dva dela od kojih se u prvom delu izučava ekonomika preduzeća , koja pruža fundamentalna znanja iz oblasti poslovanja ekonomskih sistema i koja predstavlja osnovu na kojoj se bazira efikasno upravljanje tim sistemima – menadžment. Ekonomika preduzeća proučava se sa stanovišta elemenata proizvodnje i ulaganja u reprodukciju kao i sa stanovišta rezultata reprodukcije i ekonomskih principa poslovanja. Problematika menadžmenta proučava se sa stanovišta njegovog nastanika i razvoja, zatim sa stanovišta diversifikacije menadžmenta, upravljanja tehnološkim razvojem preduzeća kao i sa stanovišta osnovnih funkcija menadžmenta.

Glavne oblasti kursa

I. Ekonomika Preduzeća
- Ekonomika preduzeća kao posebna nauka;
- Karakteristike i konstituisanje ekonomskog sistema preduzeća;
- Ekonomska stvarnost preduzeća;
- Sredstva preduzeća i radni kolektiv;
- Trošenje kao oblik ulaganja i njegova klasifikacija;
- Troškovi u funkciji uapostavljanja i korišćenja kapaciteta;
- Ponašanje i metodologija obračuna troškova;
- Angažovanje i kruženje vrednosti u reprodukciji;
- Rezultati reprodukcije;
- Ekonomski principi reprodukcije i izrazi kvaliteta ekonomije;
- Ukupni poslovni uspeh;

II. Menadžment
- Nastanak i razvoj menadžmenta
- Diversifikacija menadžmenta
- Strateško upravljanje tehnološkim razvojem preduzeća
- Osnovne funkcije menadžmenta:
- Planiranje
- Organizovanje
- Zapošljavanje
- Uticanje
- Kontrolisanje

Ciljevi kursa
 1. Sticanje osnovnih znanja iz oblasti poslovne ekonomije odnosno ekonomike preduzeća.
 2. Sagledavanje preduzeća kao ekonomskog sistema i njegovih elemenata ulaza i izlaza.
 3. Savladavanje metodologije obračuna troškova poslovanja, kao jednog od osnovnih elemenata ulaza.
 4. Sticanje osnovnih znanja o elementima izlaza (rezultata) poslovnog sistema.
 5. Proučavanje i izračunavanje pokazatelja ekonomske efikasnosti poslovanja ekonomskih subjekata.
 6. Usmeravanje studenata na ekonomski način razmišljanja, tj. saznanje da svaki proces da bi bio efikasan mora da ispuni i određene ekonomske kriterijume efikasnosti i efektivnosti.
 7. Omogućavanje studentima da kroz praktične primere primene naučenu metodologiju obračuna troškova, kalkulacije cene koštanja kao i pokazatelja poslovnog uspeha, na osnovu čega će sagledati svrhu i primenu savladane problematike.
 8. Savladavanje osnovnih znanja iz oblasti menadžmenta kao i sagledavanje njegove kompleksnosti i interdisciplinarnosti.
 9. Omogućavanje studentima da sagledaju preduzeće kao jedan kompleksan sistem koji zahteva odgovarajuće upravljanje da bi funkcionisao racionalno, a da dato upravljanje podrazumeva i odgovarajuće znanje iz oblasti menadžmenta.
 10. Obogaćivanje znanja iz oblasti menadžmenta proučavanjem odgovarajućih primera iz prakse (key study).
Rezultati kursa
 1. Student je stekao osnovna znanja iz oblasti ekonomike preduzeća i menadžmenta.
 2. Student je stekao i razvio ekonomski način razmišljanja i poimanja proizvodnih procesa.
 3. Student je savladao metodologiju obračuna troškova poslovanja, cene koštanja proizvoda, pokazatelja efikasnosti poslovanja – produktivnosti, ekonomičnosti, rentabilnosti, prelomne tačke ekonomičnosti, ukupnog poslovnog uspeha.
 4. Student je stekao osnovna znanja iz oblasti upravljanja proizvodnim preduzećima, tj. upoznao se sa pojmom, razvojem, divesifikacijom i osnovnim funkcijama menadžmenta.
Načini procene znanja
 1. Dva obavezna pismena računska kolokvijuma koji su uslov za izlazak na ispit.
 2. Usmeni ispit.
 3. Komunikacija sa studentima tokom predavanja i vežbi na kojima se diskutuje o određenim problemima i mogućnostima i metodama njihovog rešavanja.
Doprinos kursa da se dostignu profesionalna saznanja:
Kurs doprinosi da diplomirani inženjer tehnologije i metalurgije stekne dopunska znanja iz oblasti ekonomike preduzeća i menadžmenta koja su neophodna za njegovu profesionalnu orijentaciju – 100%.

Pripremili: Prof. dr Božidar Stavrić, Prof. dr Gordana Kokeza


Karnegijeva 4  *  11120 Beograd  *  Srbija i Crna Gora  *  Phone: +381 11 3370-460  *  Fax: +381 11 3370-387  *  E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
Code and Design