Faculty of Technology and Matellurgy
Pretraživanje:
Home ->

Untitled Document

ZAPISNIK SA OSNIVAČKE SKUPŠTINE POSLOVNOG KLUBA TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Tokom održavanja naučno-stručnog skupa Čistije tehnologije i novi materijali - Put u održivi razvoj, povodom 60 godina samostalnog TMF, održana je 27. novembra 2008. g. Osnivačka skupština Poslovnog kluba Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa ciljem boljeg povezivanja privrednih subjekata, privrednih komora i strukovnih udruženja sa Fakultetom, proširivanja uzajamne saradnje kao i zajedničkog delovanja na poboljšanju sveukupnog društvenog potencijala. 

Skup je otvorila Dekan prof. dr Ivanka Popović. U pozdravnom obraćanju Dekan je predstavila nove studijske programe na Fakultetu, strategiju budućeg razvoja Fakulteta i pri tome ukazala na značaj osnivanja Poslovnog kluba. Kao prioritetni pravci delovanja Kluba istaknuti su:

 1. promovisanje i jačanje struke i oblasti delovanja fakulteta,
 2. uspostavljanje kontakata i saradnje sa domaćim i inostranim ekspertima iz pomenutih oblasti,
 3. upoznavanje sa najboljim studentima osnovnih, diplomskih-master i doktorskih studija, odnosno uspostavljanje kontakata sa potencijalnim kadrovima,
 4. zajednički nastup na sajmovima  ili prezentacijama,
 5. zajedničko organizovanje naučnih i stručnih konferencija, seminara, predavanja i kurseva,
 6. razmena ideja i informacija o savremenim trendovima u oblasti tehnologija,
 7. formiranje zajedničkih naučnih, razvojnih i inovacionih projekata,
 8. saradnja na izradi tehnoloških projekata, studija, tehnoekonomskih i investicionih programa, projektovanje i usavršavanje tehnoloških procesa, kao i izrada i provera laboratorijskih i poluindustrijskih aparatura i postrojenja,
 9. stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova iz privrede (programi permanentnog obrazovanja).

 

Skupu se zatim obratio dr. inž. Branko Dunjić, direktor Centra za čistiju proizvodnju predstavljajući aktivnosti Centra u 2008. godini kao i planirane aktivnosti u okviru saradnje sa domaćim preduzećima na optimizaciji proizvodnih procesa.


Predstavljanje Centra za čistiju proizvodnju

Skup je zatim u ime organizacije UNIDO pozdravio dr Rene van Berkel.


Pozdravna reč Rene van Berkela iz organizacije UNIDO

Dr inž. Saša Miletić, zamenik generalnog direktora Galenika Fitofarmacija a.d., kao i dr inž. Ozren Ocić, predstavnik Naftne Industrije Srbije,  izneli su svoja pozitivna iskustva u primeni koncepta čistije proizvodnje i saradnji sa Centrom za čistiju proizvodnju. Takođe, naglašena je neophodnost saradnje privrednih subjekata sa Fakultetom. Iskazano je zadovoljstvo zbog pokretanja inicijative za osnivanje Poslovnog kluba i izneto je nekoliko predloga u vezi njegovog budućeg rada.


Dr inž. Saša Miletić, zamenik generalnog direktora preduzeća Galenika Fitofarmacija a.d. istakao je neophodnost povezivanja privrede, nauke i visokog obrazovanja

Poslovnom klubu su pristupila sledeća preduzeća:

 1. Yunirisk d.o.o
 2. Ciklopak inženjering d.o.o.
 3. Galenika Fitofarmacija a.d.
 4. Zvezda Helios a.d.
 5. IK konsalting i projektovanje d.o.o.
 6. Galeb Gte. a.d.
 7. Victoria Consulting d.o.o.
 8. HIP Petrohemija a.d.
 9. Impol Seval a.d.
 10. Hemofarm a.d.
 11. Milan BLagojević Namenska a.d.
 12. Duga a.d.
 13. Ehting d.o.o.
 14. Hipol a.d.
 15. Veoila Water solutions & Technologies d.o.o
 16. Lutra group d.o.o,
 17. IHIS Naučno-tehnološki park Zemun a.d.
 18. Zdravlje a.d
 19. Holcim a.d.
 20. Polimark d.o.o.
 21. Centar papirne, ambalažne i grafičke industrije CPAG
 22. Aurora Green d.o.o.

 

Ovom prilikom preduzećima koja su učestvovala u osnivanju Poslovnog kluba, dodeljene su POČASNE PRISTUPNICE kluba.

U Beogradu,  01. decembar 2008. godine                                                                                

Dekan

Prof. dr Ivanka Popović

 Karnegijeva 4  *  11120 Beograd  *  Srbija i Crna Gora  *  Phone: +381 11 3370-460  *  Fax: +381 11 3370-387  *  E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
Code and Design