Faculty of Technology and Matellurgy
Pretraživanje:
Home -> Informacije -> WIPO

Univerzitetska inicijativa svetske organizacije za intelektualnu svojinu

Danas mnogi univerziteti i instituti za istraživanje i razvoj (I&R) u zemljama u razvoju i tranziciji otkrivaju sistem intelektualne svojine i traže načine i sredstva da bi podržale aktivnosti iz oblasti I&R i obrazovanja. Nedostatak svesti o sistemu intelektualne svojine je ipak i dalje prisutan i zbog toga univerziteti i države često ne mogu da uživaju u rezultatima koji se ostvaruju tokom I&R. Takođe, prisutan je nedostatak znanja i iskustva u korišćenju sistema intelektualne svojine, u korišćenju tehnoloških informacija koje se nalaze u patentnoj dokumentaciji, kao i u zaštititi i pripremi podataka dobijenih istraživanjem za korišćenje i transfer ka industriji.

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) može da pomogne svojim znanjem i mogućnostima u oblastima koje su od koristi univerzitetima i institutima, posebno u oblasti upravljanja intelektualnom svojinom koja se stvara na univerzitetima u toku naučno-istraživačkog rada. Takođe, WIPO može pomoći svojim znanjem u korišćenju tehnoloških, pravnih i poslovnih informacija koje se nalaze u patentnoj dokumentaciji, kao i u komercijalizaciji pronalazaka i rezultata istraživanja. WIPO obezbeđuje nastavu iz oblasti intelektualne svojine studentima različitih fakulteta i načinu njene praktične primene.

U cilju razvijanja svesti o intelektualnoj svojini na univerzitetskom nivou, WIPO je pokrenuo program pod nazivom WIPO univerzitetska inicijativa u cilju ohrabrivanja univerziteta i država u tranziciji da uspostave tzv. Univerzitetske koordinatore intelektualne svojine. Ove osobe ili timovi treba da omoguće rukovodstvima, istraživačima, nastavnom osoblju i studentima da dođu do potrebnih informacija i saveta o intelektualnoj svojini vezanih za I&R kao i nastavu.

Smatra se da će ovaj projekat dovesti do povećanog korišćenja sistema IS i doprineti prenosu tehnologija i pronalazaka stvorenih na univerzitetima i u institutima, kao i da će:

  • poboljšati pristup obilju tehnoloških informacija koje se nalaze u patentnoj dokumentaciji (npr. u Evropskom patentnom zavodu),
  • povećati sposobnosti korisnika (istraživača i pronalazača u institutima i na univerzitetima) da analiziraju i koriste takve informacije,
  • uspostaviti IS politiku na univerzitetima,
  • razviti sakupljenje, analiziranje i pravljenje izvoda tehnoloških, pravnih i poslovnih informacija iz dokumenata IS,
  • pomoći univerzitetima/institutima da utvrde beneficije i prihode na osnovu IS,
  • poboljšati zaštitu IS istraživačih rezultata i pronalazaka kao prvi korak ka uspešnoj komercijalizaciji,
  • uspostaviti kontakt sa drugim specijalistima koji se bave IS, na nacionalnom i međunarodnom nivou, Zavodom za IS ili drugim profesionalcima u cilju razmene iskustava, informacija i odgovarajućeg materijala o IS.

Više o intelektualnoj svojini
Predlog Politike intelektualne svojine na Univerzitetu u Beogradu


Karnegijeva 4  *  11120 Beograd  *  Srbija i Crna Gora  *  Phone: +381 11 3370-460  *  Fax: +381 11 3370-387  *  E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
Code and Design